Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

12. Veiligheid en Justitie


13-02-2022
Programma

Bescherming in plaats van angst

Iedereen moet zich veilig voelen en daar willen we werk van maken. Want helaas voelt niet iedereen zich even veilig. Sterker nog; een deel van de angst wordt juist veroorzaakt door onze eigen instanties. Instanties die ons juist moeten helpen en beschermen. 

Nieuwsberichten, keer op keer, geven een beeld van een politie die geen problemen ziet in etnisch profileren. Een boze blik met een snauw voor de ene Delftenaar maar een glimlach en handdruk voor de ander. Terwijl onze jeugd staande gehouden wordt, kunnen werkgevers onbezorgd salaris achterhouden, bedrijven het milieu vervuilen en kan de overheid wegkomen met overbodige controles op de meest kwetsbare groepen en discriminerend beleid gebaseerd op wantrouwen. 

De een doet onrecht en komt er mee weg en de ander is onschuldig en krijgt straf.  In een samenleving voor iedereen kan dit niet. Juist daarom maakt Delft BIJ1 er werk van dat veiligheid iedereen toekomt, ongeacht wie je bent.

#4 Tomas Hanegraaf

Veilige buurten en rechtvaardigheid

 1. Delft BIJ1 wil wijkgerichte en groepsgerichte initiatieven stimuleren, waarbij burgers instaan voor elkaars veiligheid.
 2. Om kleine misdaad te verminderen en buurten veiliger te maken willen wij vanuit de gemeente pilots opzetten voor buurt-rechtbanken. Hier staat niet vervolging, maar de mens, de leefbaarheid van de buurt en het herstellen van fouten centraal.
 3. Wij willen dat de gemeente de aangiftebereidheid stimuleert en een goede registratie van geweld en discriminatie bevordert. 
 4. Wij willen dat Delft gaat inzetten op preventie van schadelijk harddrugsgebruik. Deze gebruikers worden niet gecriminaliseerd of gestigmatiseerd.

Discriminatie

 1. Delft BIJ1 wil dat de gemeente strenger handhaaft op de landelijke anti-discriminatiewetgeving. Mensen die in onze stad discrimineren krijgen een Educatieve Maatregel Discriminatie opgelegd.
 2. Wij willen dat de gemeente discriminatie en geweld tegen de LHBTQIA+ gemeenschap, racisme, islamofobie en antisemitisme op de agenda plaatst in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, politie en het OM en daarbij de relevante belangenorganisaties en de antidiscriminatievoorziening betrekt.
 3. Volgens ons moet de gemeente zorg dragen dat in elke opvang voor dakloze mensen een aantal vaste, gereserveerde slaapplaatsen voor dakloze mensen uit de LHBTQIA+ groep aanwezig zijn. 

Politie en openbare activiteiten

 1. Delft BIJ1 wil etnisch profileren verbieden. Hieronder valt ook de introductie van stopformulieren voor alle politiecontroles en het standaardgebruik van bodycams.
 2. Wij willen dat de politie een zero-tolerance beleid hanteert wat betreft racistische uitingen binnen eigen gelederen en voert dat pro-actief uit.
 3. Mensen met onbegrepen gedrag zijn vaker slachtoffer van politiegeweld. Wil willen daarom dat de gemeente zich gaat inspannen om mensen met onbegrepen gedrag de juiste hulp aan te bieden. De politie heeft hierin geen rol.
 4. Wij willen inzetten op buurtvaders en buurtmoeders die de buurt in de gaten houden. Buurtouders en wijkagenten moeten zichtbaar en benaderbaar zijn.
 5. Wij willen dat klokkenluiders door onze gemeente in bescherming worden genomen en alle ruimte krijgen om misstanden aan te kaarten.

Gendergerelateerd geweld

 1. Volgens ons moet Delft structureel meer investeren in de verschillende vrouwenopvangcentra in onze stad en de lokale hulpverlening en meldpunten voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld. 
 2. We willen pleiten dat de gemeente zich actief gaat inzetten voor het bestrijden van straatintimidatie in de stad. Delft werkt samen met hoger onderwijsinstellingen en lokale vrouwen belangenorganisaties om seksueel geweld en intimidatie tegen te gaan. 
 3. Bij het opstellen van beleid om straatintimidatie tegen te gaan moet er zorgvuldig gekeken worden of het etnisch profileren niet in de hand werkt.

Digitale rechten en veiligheid

 1. Wij willen dat de gemeente de rechten en behoeften van de burger altijd centraal zet, en niet de digitalisering op zich.
 2. De gemeente moet investeren in de eigen digitale veiligheid om datalekken en hacks te voorkomen.
 3. Delft BIJ1 wil actief op buurtniveau lesprogramma’s aanbieden om digitale geletterdheid te bevorderen en alle bewoners meer bewust te maken van hun digitale- en privacyrechten.
 4. Delft moet volgens ons bij nieuwe IT-projecten gebruik maken van opensourcesoftware. Dit betekent software waarvan iedereen de broncode kan bestuderen, aanpassen of gebruiken.
 5. Wij willen dat onze gemeente ook op digitaal niveau actief discriminatie en etnisch profileren tegen gaat.
 6. Het is voor ons belangrijk dat Delft zorgt dat er een onafhankelijke toezichthouder komt die er op toeziet dat in de dataverzameling over burgers en in het inzetten van algoritmes van de gemeente, geen sprake is van discriminatie, etnisch profileren en het schenden van mensenrechten. 
 7. Wij willen dat Delft er streng op toeziet dat de privacy van haar burgers volledig wordt gegarandeerd. Delft is tegen overdreven inzet van beveiligingscamera’s. Hiernaast moet de gemeente stoppen met het bespioneren van de inwoners via andere kanalen zoals social media
 8. Gemeentelijke onderzoeksopdrachten en onderzoeksresultaten willen wij in het openbaar.
 9. Delft BIJ1 wil dat de gemeente garandeert dat traditionele manieren van contact, zoals via de telefoon of een loket, mogelijk en toegankelijk blijven, zonder dat daar de kwaliteit onder lijdt.
 10. Delft BIJ1 pleit dat alle digitale diensten die Delft aanbiedt, waaronder hun website, moeten voldoen aan maximale nationale en internationale toegankelijkheidseisen. De toegankelijkheid moet vanaf het begin van de ontwikkeling een hoofdrol spelen door (ervarings)deskundigen in te zetten.